ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Definities
  1.1. In de Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1.1.1. Verhuurder: Stage Company (Stage Company is een handelsnaam van NZOD Project
  Ontwikkeling NV).
  1.1.2. Opdrachtgever: Iedereen met wie de verhuurder een overeenkomst aangaat dan wel aan
  wie de verhuurder een aanbieding doet of offerte uitbrengt.
 2. Toepasselijkheid
  2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen
  en overeenkomsten tussen de verhuurder en opdrachtgever.
  2.2. Van deze algemene verhuurvoorwaarden kan slechts worden afgeweken na
  schriftelijke acceptatie verhuurder.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst
  3.1. Alle aanbiedingen zijdens de verhuurder, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan,
  zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  3.2. Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de
  overeenkomst door de verhuurder, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijk
  opdrachtbevestiging door de verhuurder, respectievelijk de dag waarop de verhuurder een door
  opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde.
 4. Prijzen en prijsaanpassingen
  4.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden
  opgelegd en gebaseerd op standaard uitvoeringen in standaardsituaties.
  4.2. De verhuurder behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na
  het tot stand komen van de overeenkomst wezenlijke wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren
  daartoe aanleiding geven.
 5. Betalingen
  5.1. De overeengekomen prijs dient, zonder enige aftrek of verrekening, uiterlijk 5 dagen voor de
  datum van levering door de opdrachtgever te worden betaald, tenzij schriftelijk anders
  is overeengekomen.
  5.2. Betaling dient te geschieden contant ten kantore van de verhuurder of op een door de
  verhuurder aan te wijzen bankrekening.
  5.3. De verhuurder is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen
  (aanvullende) zekerheid te verlangen, alsmede om de nakoming van de overeenkomst op te
  schorten totdat aan voormelde zekerheidstelling naar genoegen van de verhuurder is voldaan.
  5.4. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf
  de factuurdatum een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
  5.5. Door de verhuurder in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten,
  waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover
  deze kosten door de rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever.
  5.6. Bij een situatie als vermeld in artikel 14.2 worden alle vorderingen van de verhuurder
  op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.
  5.7. Onder opdrachtgever in de zin van artikel 5.6 wordt mede verstaan enige tot
  opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige
  anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.
 6. Annuleringen
  6.1. De opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Hierbij zijn de
  volgende vorderingen van kracht:
  6.1.1. Bij annulering langer dan 30 dagen voor de overeengekomen datum van levering is
  de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
  6.1.2. Bij annulering tussen de 8 en 29 dagen voor de overeengekomen datum van levering, is
  de opdrachtgever 75% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
  6.1.3. Bij annulering binnen 7 dagen voor de overeengekomen datum van levering is de
  opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
 7. Levering en leveringstijden
  7.1. Het overeengekomen tijdstip waarop de verhuurder de uitvoering van de opdracht start
  dan wel wanneer de verhuurde zaken voor gebruik worden opgeleverd, wordt door de verhuurder
  naar redelijkheid nagestreefd.
  7.2. Overschrijding van de (op-)levertijd verplicht de verhuurder niet tot enige schadevergoeding en
  geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit
  de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
  7.3. De verhuurder zal iedere prestatie leveren op de wijze zoals schriftelijk is overeengekomen en
  is hierbij bevoegd de opdracht geheel of gedeeltelijk te leveren (uit te voeren), al dan niet door
  middel (van zaken en/of diensten) van derden.
  7.4. Bij deelleveringen geldt elke afzonderlijke partij zaken als op zichzelf geleverd en is de
  verhuurder gerechtigd deze deelleveringen te factureren.
  7.5. Huurder is verplicht verhuurder op elk moment toegang te verlenen tot inspectie van het
  gehuurde en/of voor het plegen van onderhoud.
 8. Verzekeringen
  8.1. De opdrachtgever verplicht zich vanaf het moment van levering het gehuurde te verzekeren en
  verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-, water-, en stormschade, diefstal,
  vandalisme, verkeersrisico, ondeskundigheid, menselijk handelen, nalatigheid, eigen gebrek en
  van buiten komend
  onheil. De opdrachtgever is verplicht de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de
  verhuurder ter inzage te geven.
 9. Vergunningen en Keuringen
  9.1. De opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de juiste vergunningen, toestemmingen
  en ontheffingen welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht door de verhuurder.
  Indien de verhuurder een aanvraag voor een vergunning, toestemming of ontheffing verzorgt ten
  behoeve van de opdrachtgever, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  9.2. Indien door een keurende instantie een bouwwerk en/of het gebruik ervan niet
  wordt toegelaten, blijft de overeenkomst van kracht en dienen alle uit de overeenkomst
  voortvloeiende betalingsverplichtingen door de opdrachtgever te worden voldaan.
  9.3. De kosten voor aanpassing, voortvloeiende uit instructies van keurende instanties komen
  voor rekening van de opdrachtgever.
 10. Locatie
  10.1. De opdrachtgever bepaalt de plaats waar het gehuurde wordt opgericht. De opdrachtgever
  draagt zorg voor een goede markering van de plaats waar het gehuurde opgebouwd dient te
  worden. Verder is de opdrachtgever aanwezig bij aanvang van de werkzaamheden om de
  markeringen aan te wijzen. Indien de opdrachtgever bij aanvang van de werkzaamheden niet
  aanwezig is, wordt de opbouw geacht te zijn uitgevoerd conform de verstrekte opdracht zonder dat
  tegenbewijs is toegelaten.
  10.2. De opdrachtgever draagt zorg voor een goede bereikbaarheid, vergunningen en
  parkeerkosten van de locatie voor alle transportmiddelen van de verhuurder of door haar
  ingeschakelde derden.
  10.3. De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat de verhuurder bij het leveren van het
  genoemde de prestatie niet zal worden gehinderd door derden, zoals publiek, geparkeerde auto’s
  of andere obstakels.
  10.4. De inrichting van de locatie, met name de plaats waar het gehuurde moet worden
  geleverd, evenals eventuele benodigde voorzieningen zoals elektriciteit, dienen zodanig te zijn dat
  de verhuurder kan leveren zonder dat deze bijzondere voorzieningen hoeft te treffen.
  10.5. De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat de verhuurder op de schriftelijk
  overeengekomen einddatum van de verhuur, de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken
  schoon, leeg en onbeschadigd ter beschikking krijgt.
  10.6. De opdrachtgever garandeert de verhuurder dat de ondergrond waarop de verhuurde of
  ter beschikking gestelde zaken gebouwd worden, dan wel worden aan- en afgevoerd, voldoende
  draagkracht heeft. De opdrachtgever kan in verband met deze garantie in overleg treden met de
  ter plaatse bevoegde instanties.
  10.7. De opdrachtgever vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken van opdrachtgever of
  van derden ter zake van schade toegebracht aan de ondergrond alsmede de verharding,
  bestrating en in de ondergrond aanwezige voorzieningen, voor zover deze schade voortvloeit uit
  het leveren van de prestatie.
  10.8. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de aanwezigheid en vrij gebruik van
  algemene voorzieningen (toiletten, was-, kleed- en schaftruimte).
 11. Gehuurde goederen en/of objecten
  11.1. Alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gereedschappen en overige
  materialen, welke worden gebruikt door de verhuurder, zijn voor risico van de opdrachtgever.
  11.2. Het is de opdrachtgever, en/of de door hem ingehuurde derden niet toegestaan wijzigingen
  aan te brengen in de door de verhuurder gebouwde objecten. Indien dit toch gebeurt, aanvaardt de
  verhuurder geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor hierdoor ontstane
  schade en/of persoonlijk letsel en de hieruit voortkomende gevolgen.
  11.3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade wegens lekkage tengevolge van regen, storm,
  hagel of dergelijke en evenmin wegens condenswater afkomstig van geplastificeerd zeil.
  11.4. Het is de opdrachtgever ten strengste verboden te zagen, boren of bekladden van materialen
  van de verhuurder. Alle kosten van herstel of vervanging komen voor rekening van de
  opdrachtgever.
  11.5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door de verhuurder verhuurde of ter
  beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, onder te verhuren of anderszins ter
  beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 12. Aansprakelijkheid, veiligheid en schadevergoedingen
  12.1. Elke aansprakelijkheid van de verhuurder, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere
  (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten,
  behoudens opzet of grove schuld zijdens de verhuurder, en onverminderd het vermelde in artikel
  2.2
  12.2. Indien de rechter mocht oordelen dat de verhuurder beroep toekomt op artikel 12.1 beperkt
  de aansprakelijkheid van de verhuurder zich ten allen tijden tot de factuurwaarde, exclusief
  omzetbelasting, van de zaak of de opdracht waarop de aansprakelijkheid ziet.
  12.3. Opdrachtgever is gehouden de verhuurder te vrijwaren en schadeloos te stellen
  betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid
  van de verhuurder in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten,
  waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor nietondergeschikten/onderaannemers) en artikel 6:185 B.W. (Productaansprakelijkheid)
  12.4. De opdrachtgever is gehouden tijdig een toereikende aansprakelijkheidsverzekering te
  sluiten, waarvan hij op eerste verzoek een afschrift aan de verhuurder dient te overleggen.
  12.5. Vanaf het moment dat de verhuurder het gehuurde aan de opdrachtgever aflevert is
  de opdrachtgever verplicht om als goede huisvader zorg te dragen voor het gehuurde.
  12.6. Op verzoek van de opdrachtgever wordt, al niet tegen berekening van kosten, door de
  verhuurder informatie verstrekt aan de opdrachtgever m.b.t. toelaatbare belasting van de
  verhuurde of ter beschikking gestelde zaken. Afwijking of overschrijding komt ten allen tijde voor
  rekening en risico van de opdrachtgever.
  12.7. Onder “windbelasting” wordt verstaan welke maximale toelaatbare windlast op de
  constructie mag worden uitgeoefend. De maximale windlast volgens de Europese Norm voor
  tijdelijke constructies is windkracht 8 op de schaal van Beaufort. In ieder geval zal vanaf
  windkracht 7 op de schaal Beaufort de zeilen/het decor/ de techniek door en voor rekening en
  risico van de opdrachtgever verwijderd dienen te worden.
  12.8. De verhuurder is nimmer verantwoordelijk voor de veiligheid van door de
  opdrachtgever ingeschakelde derden. De opdrachtgever of door hem ingehuurde derden vrijwaren
  de verhuurder volledig voor de gevolgen, direct of indirect, die te maken hebben met onzorgvuldig
  handelen en
  veiligheid van ingeschakelde derden/vrijwilligers . Eventuele schade of claims komen voor
  rekening en risico van de opdrachtgever.
  12.9. Indien er situaties ontstaan waarbij de veiligheid van de medewerkers van de verhuurder
  in gevaar komt, behoudt de verhuurder zich het recht voor haar werkzaamheden te staken en
  gestaakt te houden totdat de situatie weer veilig is.
  12.10. De opdrachtgever draagt zorg voor de juiste aarding van de constructie tegen blikseminslag
  e.d.
  12.11. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven en controleren van alle
  veiligheidseisen/weersverwachtingen en gebruikt geleverde materialen gedurende de gehele
  huurperiode en is aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade. Bij enige twijfel is
  verhuurder gerechtigd het gehuurde af te breken en af te voeren, zonder dat zij ter zake tot enige
  schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden is.
 13. Overmacht
  13.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van de wil van de verhuurder
  onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het stand komen van de
  overeenkomst reeds te voorzien-, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk
  verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen stakingen door, dan wel ziekte van
  werknemers van de verhuurder en door haar voor de uitvoering van de prestatie ingeschakelde
  derden, maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid, niet
  voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen, ongelukken met een transportmiddel
  van de verhuurder of van door haar ingeschakelde derden, onvoorziene technische gebreken,
  tekortkomingen in nakomen van afspraken door leveranciers van de verhuurder, terrorisme en
  natuurrampen, diefstal van materialen benodigd voor het leveren van de
  prestatie, weersomstandigheden, waaronder windkracht en zekere helling van de locatie, waardoor
  het onveilig of gevaarlijk wordt om tot de opbouw van de te leveren zaken over te gaan en alle
  omstandigheden waardoor de verhuurder niet dan wel niet tijdig of niet naar behoren kan
  presenteren zonder dat ter zake daarvan de verhuurder enige verwijt kan worden gemaakt.
  13.2. Als er naar het oordeel van verhuurder sprake is van onveilige of onwerkbare
  omstandigheden, waaronder de weersomstandigheden of de weersverwachting is verhuurder
  gerechtigd de op- en afbouwwerkzaamheden op te schorten en/of te staken, zonder dat de
  opdrachtgever in verband daarmee aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
 14. Opschorting en ontbinding
  14.1. In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is
  de verhuurder gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij
  de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken
  op een
  schadevergoeding.
  14.2. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die
  voor hem uit de met de verhuurder gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende
  overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever
  niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de verhuurder te voldoen,
  is de verhuurder gerechtigd om zonder ingebrekestelling de uitvoering van elk dezer
  overeenkomsten op te schorten, hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat de
  opdrachtgever aanspraak kan maken op een schadevergoeding.
 15. Verbod op namaak of inbreuk op rechten
  15.1. De opdrachtgever verklaart de rechten van verhuurder op de ontwerpen van zaken te
  zullen eerbiedigen en geen materialen of onderdelen ervan te zullen namaken. Alle door
  verhuurder in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde tekeningen, ontwerpen, beschrijvingen,
  berekeningen en modellen blijven eigendom van verhuurder, die daarop de enige
  auteursrechthebbende is.
 16. Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
  16.1. Op de overeenkomsten van verhuurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  De rechtbank te Amsterdam is mede bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen
  partijen.